Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, viz. GDPR nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Pravidla souhlasu pro zpracování osobních údajů


Tímto uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti OSJO, z. s. se sídlem Harantova 1748, Hořice, 508 01, IČO: 26660831 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa trvalého bydliště, E-mailová adresa, Telefon (dále jen „rozsah poskytnutých údajů") ve smyslu platných právních předpisů, a to na dobu 3 let nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Svůj souhlas uděluji také pro nahrávání propagačních fotografií a videí ze společných akcí a aktivit spolku na webové stránky spolku, konkrétně na adresu http://www.osjo.cz/galerie, jejichž provoz a webhosting zajišťuje firma BZ Company Internacional s.r.o., IČO 27834085. Vybrané fotografie budou prezentovány souběžně i na sociální síti Facebook, na které je spolek registrovaný, na adrese https://www.facebook.com/OSJO-zs-122826107763793.

Kontaktní údaje správce:

Ing. Pavel Patera (předseda spolku)
Adresa: Harantova 1748, Hořice, 508 01
E-mail: info@osjo.cz
Telefon: +420 605 759 261

Účel poskytnutí údajů:

- zasílání nabídek letních a zimních táborů, sportovních akcí a výletů, animačních programů, vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé E-mailem či jinou formou elektronické komunikace. K této elektronické komunikaci využívá společnost OSJO, z. s. služeb společnosti Google International LLC, USA prostřednictvím zabezpečeného E-mailu info@osjo.cz.

- pro potvrzení účasti na konkrétní sportovní akci, táboře nebo výletu je pro nás důležité evidovat do databáze všech přihlášených účastníků následující: Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa trvalého bydliště, E-mailová adresa, Telefon u každé registrované osoby. Pokud je přihlášeným účastníkem nezletilá osoba, evidujeme také rozsah poskytnutých údajů u zákonných zástupců přihlášených účastníků, abychom je mohli v případě nutnosti kdykoliv kontaktovat.

- nahrávání propagačních fotografií a videí ze společných akcí a aktivit spolku na webové stránky spolku do sekce Galerie (http://www.osjo.cz/galerie), jejichž provoz a webhosting spravuje firma BZ Company Internacional s.r.o., IČO 27834085, a souběžně také nahrávání fotografií a videí na sociální síť Facebook (https://www.facebook.com/OSJO-zs-122826107763793), na které má naše organizace registrovaný účet.

- v případě pořádání aktivity Letní tábor provozuje společnost OSJO, z. s. táborový blog na adrese http://tabor.osjo.cz spravovaný společností Google International LLC, USA. Na tento blog jsou po dobu konání tábora průběžně nahrávány důležité zprávy z tábora, zážitky dětí a také vybrané propagační fotografie a videa dětí. Za tímto účelem bude zákonným zástupcům (rodičům dětí) posílána vždy speciální žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů, zaměřená explicitně právě na tento blog.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup
Máte právo získat od správce informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a získat přístup k těmto osobním informacím. Informace budou poskytnuty elektronicky ve strojově čitelném formátu. Poskytnutí údajů není zpoplatněno, pokud žádosti o ně nebudou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené V takovém případě je správce oprávněný požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu
Máte právo požadovat od správce opravu špatných, nebo doplnění neúplných údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo, aby správce předal Vaše údaje jinému správci a to automatizovaně, ve strukturovaném strojovně čitelném formátu. Je-li to technicky proveditelné, proběhne předání přímo druhému správci. V opačném případě budou Vaše údaje pro předání doručeny Vám.

Právo na omezení zpracování
Máte právo, aby správce bez odkladu omezil zpracovávání Vašich údajů. V takovém případě zůstanou údaje u správce uloženy do doby, než pomine účel jejich zpracování, ale mohou být dále zpracovány jen na základě Vašeho souhlasu, nebo z důvodu stanoveného zvláštními právními předpisy.

Právo na výmaz
Máte právo, aby správce vymazal Vaše údaje, bez zbytečného odkladu, pokud již pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním.

Právo na odvolání souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich údajů. Odvolání má platnost dnem potvrzeného doručení správci osobních údajů. Správce si vymezuje čas 10 pracovních dní potřebný k provedení úkonů souvisejících s odvoláním souhlasu.

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, a to jakoukoliv formou na kontaktní údaje správce.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Máte právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), a to ohledně činnosti správce nebo příjemce Vašich osobních údajů.

Právo údaje neposkytnout
Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout, přičemž, pokud tak neučiníte, nebude to pro Vás mít žádné právní následky, pakliže neposkytnutí těchto údajů nebude v přímém rozporu s Vaší účastí na konkrétní sportovní nebo vzdělávací akci (viz. rozsah poskytnutých údajů u nezletilé osoby a jejích zákonných zástupců).

Způsob komunikace

Správce přijímá informace v listinné i elektronické formě na své kontaktní údaje. Správce poskytuje informace v elektronické podobě na E-mailovou adresu, pokud nepožádáte o jejich poskytnutí listinnou formou.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být společností OSJO, z. s. předávány k dalšímu zpracování (dále jen „zpracovatel"), který poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě nebo automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů stvrzuji, že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním předmětu svého souhlasu se zpracováním osobních údajů společností OSJO, z. s., a že žádost o vyjádření souhlasu považuji za srozumitelnou a jasnou.